Suche

Quick Navigation:  1 2 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ergebnis

Suchbegriff: Dioctyl Diethylen Triamin
Autoren Li, Qiang, Shanshan Chen, Shengrui Zhang, Chongjiu Li, Jizhong Zhou, Xiaodong Ma and Xuefeng Li 
Erscheinungsjahr  
Titel der Arbeit Bioconcentration study of Xinjunan in zebrafish 
Tagung  
Zeitschrift, Schriftenreihe Environmental Monitoring and Assessment 
Buch  
Bestellen http://dx.doi.org/10.1007/s10661-011-1911-3 
Herausgeber  
Band 183/1-4 
Seiten 113-120 
Erscheinungsort SpringerLink