Suche

Quick Navigation:  1 2 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ergebnis

Suchbegriff: Grus japonensis
Autoren Wang, Xingong, Yu Lian, Chong Huang, Xiaojun Wang, Ruiling Wang, Kai Shan, Bas Pedroli, Michiel van Eupen, Amgad ElMahdi and Mahtab Ali 
Erscheinungsjahr 2012 
Titel der Arbeit Environmental flows and its evaluation of restoration effect based on LEDESS model in Yellow River Delta wetlands 
Tagung  
Zeitschrift, Schriftenreihe Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 
Buch  
Bestellen http://dx.doi.org/10.1007/s11027-011-9330-x 
Herausgeber  
Band 17/4 
Seiten 357-367 
Erscheinungsort SpringerLink