Suche

Quick Navigation:  1 2 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ergebnis

Suchbegriff: Kutnahorit
Autoren Dill, H. G., Techmer, A., Botz, R., Weber, B. 
Erscheinungsjahr 2012 
Titel der Arbeit Chemical and mineralogical variations at the transition from subaqueous to subaerian rift-related freshwater limestones along the Dead Sea Transform Fault, NW Jordan 
Tagung  
Zeitschrift, Schriftenreihe Z. dt. Ges. Geowiss. 
Buch  
Bestellen http://dx.doi.org/10.1127/1860-1804/2012/0163-0091 
Herausgeber Hoppe, A. 
Band 163/1 
Seiten 91-112 
Erscheinungsort http://www.schweizerbart.com