Suche

Quick Navigation:  1 2 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ergebnis

Suchbegriff: Lactuca sativa
Autoren Wang, Zhi, Bangding Xiao, Lirong Song, Xingqiang Wu, Junqian Zhang and Chunbo Wang 
Erscheinungsjahr 2011 
Titel der Arbeit Effects of microcystin-LR, linear alkylbenzene sulfonate and their mixture on lettuce (Lactuca sativa L.) seeds and seedlings 
Tagung  
Zeitschrift, Schriftenreihe Ecotoxicology 
Buch  
Bestellen http://dx.doi.org/10.1007/s10646-011-0632-2 
Herausgeber  
Band 20/4 
Seiten 803-814 
Erscheinungsort SpringerLink