Suche

Quick Navigation:  1 2 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ergebnis

Suchbegriff: Maccaffertium spp.
Autoren Echols, Brandi S., R. J. Currie, D. S. Cherry, J. R. Voshell 
Erscheinungsjahr 2013 
Titel der Arbeit Seasonal availability and sensitivity of two field-collected mayflies for the development of a standardized toxicity test 
Tagung  
Zeitschrift, Schriftenreihe Environmental Monitoring and Assessment 
Buch  
Bestellen http://dx.doi.org/10.1007/s10661-012-2636-7 
Herausgeber  
Band 185/2 
Seiten 1341-1353 
Erscheinungsort http://link.springer.com/