Suche

Quick Navigation:  1 2 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ergebnis

Suchbegriff: Octan
Autoren Mommaerts, Veerle, An Hagenaars, Johan Meyer, Wim De Coen, Luc Swevers, Hadi Mosallanejad and Guy Smagghe 
Erscheinungsjahr 2011 
Titel der Arbeit Impact of a perfluorinated organic compound PFOS on the terrestrial pollinator Bombus terrestris (Insecta, Hymenoptera) 
Tagung  
Zeitschrift, Schriftenreihe Ecotoxicology 
Buch  
Bestellen http://dx.doi.org/10.1007/s10646-011-0596-2 
Herausgeber  
Band 20/2 
Seiten 447-456 
Erscheinungsort  
Suchbegriff: Octan
Autoren Zhang, Ling, Yuan-yuan Li, Tian Chen, Wei Xia, Yin Zhou, Yan-jian Wan, Zi-quan Lv, Geng-qi Li and Shun-qing Xu 
Erscheinungsjahr 2011 
Titel der Arbeit Abnormal development of motor neurons in perfluorooctane sulphonate exposed zebrafish embryos 
Tagung  
Zeitschrift, Schriftenreihe Ecotoxicology 
Buch  
Bestellen http://dx.doi.org/10.1007/s10646-011-0604-6 
Herausgeber  
Band 20/4 
Seiten 643-652 
Erscheinungsort SpringerLink